Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦPHÒNG GDĐT TP TAM KỲ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số : 1/ QC-LTT

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ 2012-2013
- Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành kèm theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ
- Căn cứ tình hình thực tế.
Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh,xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.

Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ , công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ , chấp hành nguyên tắc tập trung đân chủ , thực hiện chế độ chủ trương và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường .

Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan .

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN

MỤC 1

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 4 . Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường theo chế độ của Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, giáo viên thuộc quyền theo quy định của pháp luật .

Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của Hội đồng sư phạm và định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan .

Hàng tháng, Hiệu trưởng phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của nhà trường.

Hàng tháng Hiệu trưởng có trách nhiệm đánh giá công tác của cơ quan và các bộ phận trong cơ quan, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của cơ quan .

Cuối Học kỳ sơ kết đánh giá 1 lần. Cuối năm tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của nhà trường.

Điều 6. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực.

Điều 7. Định kỳ hàng năm Hiệu trưởng thực hiện đánh giá đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong cơ quan đánh giá đối với cán bộ, công chức do mình phụ trách .

Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được tiến hành như sau :

1.Cán bộ, công chức viết bản tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung :

- Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.

-Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể của mình trong năm;

- Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác;

-Quan hệ phối hợp trong công tác .

2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó ;

3. Hiệu trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức và thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán bộ, công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp của mình về đánh giá định kỳ hàng năm.

4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức do cơ quan quản lý theo phân cấp .

Điều 8. Hiệu trưởng cơ quan lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức và không được có hành vi trù dập đối với cán bộ, công chức đã góp ý, phê bình mình. Khi cán bộ, công chức đề nghị được gặp thì Hiệu trưởng cơ quan gặp và trao đổi các vấn đề có liên quan .

Điều 9. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm tài sản được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì phải thực hiện theo quy định về đấu thầu.

Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp kinh phí bổ sung cho các cơ quan, tổ chức hữu quan phải thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan và theo quy định của pháp luật .

Điều 10. Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý những người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật .

Điều 11. Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan mỗi năm một lần vào đầu năm. Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức cơ quan. Khi có 2/3 cán bộ, công chức hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bất thường .

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan có nội dung:

1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan.

2. Hiệu trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức cơ quan;

3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức cơ quan ;

4. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật ;

5. Tham gia ý kiến về những vấn đề quy định tại Điều 17 của Quy chế này;

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan có thành tích trong công tác .

MỤC 2

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 12. Cán bộ, công chức phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức.Thực hiện tốt Qui định xây dựng văn hóa trường học của Cong đoàn và Trường (Tháng 8-2012)
Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên

Điều 14. Cán bộ, công chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết diểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình Hiệu trưởng; khi được yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của cơ quan.

MỤC 3

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 15. Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, công chức biết :

1.Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan ;

2.Kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng, hàng tuần của cơ quan ;

3.Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan;

4.Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức;

5.Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận;

6.Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;

7.Nội quy, quy chế cơ quan .

Điều 16. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức biết những vấn đề quy định tại Điều 15 trên đây bằng một trong các hình thức :

1. Niêm yết tại cơ quan ;

2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức cơ quan ;

3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức ;

4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức làm việc trong các bộ phận đó ;

5. Thông báo bằng văn bản cho Chi uỷ, Ban CH Công đoàn cơ quan .

MỤC 4

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA Ý KIẾN,

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH

Điều 17. Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định gồm có :

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp lụât của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan ;

2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

3. Tổ chức phong trào thi đua;

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;

5. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;

6.Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ; đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định;

7.Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức;

8.Nội quy, quy chế cơ quan.

Điều 18. Hình thức lấy ý kiến tham gia :

1. Cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Thủ trưởng cơ quan;

2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;

3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi văn bản dự thảo để cán bộ, công chức tham gia ý kiến.

Điều 19. Khi quyết định những vấn đề được nêu tại Điều 17 khác với ý kiến tham gia của đa số cán bộ, công chức thì Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho cán bộ, công chức biết .

MỤC 5

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 20. Những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra gồm có :

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản cảu cơ quan;

3.Thục hiện nội quy, quy chế cơ quan;

4.Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích cảu cán bộ, công chức cơ quan;

5.Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức đối với những vấn đề nêu tại Điều 20 trên đây được thực hiện thông qua:

- Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan;

- Kiểm điẻm công tác, phê bình và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị công tác;

- Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan.

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

VỚI PHHS, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

MỤC 1

QUAN HỆ VỚI PHHS, HỌC SINH CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 22. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trường để PHHS, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, tổ chức ) biết :

1. Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

2. Thủ tục hành chính giải quyết công việc;

3. Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;

5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 23. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Điều 24. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc quyền giải quyết, cán bộ, công chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết. Cán bộ, công chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Điều 25. Cán bộ, công chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng.

Những công việc đã có thời gian giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức biết.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý. Hàng tuần người phụ trách công tác hành chính của cơ quan cùng đại điện Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan mở hòm thư, nghiên cứu ý kiến được gửi đến và báo cáo thủ trưởng cơ quan. Thủ trưỏng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

Điều 27. Đối với những công trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo để Lãnh đạo địa phương đó biết.

Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cơ quan phải cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan.

Những kiến nghị, phê bình, phản ánh của PHHS phải được nghiên cứu và giải quyết kịp thời.

MỤC 2

QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN

Điều 28. Hiệu trưởng có trách nhiệm phục tùng, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

Cơ quan có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Khi có căn cứ để cho là quyết định của cơ quan cấp trên là trái với pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 29. Trường được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan cấp trên.

Khi được yêu cầu, cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.

Điều 30. Nhà trường có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên Phòng giáo dục và Đào tạo và Đảng Uỷ phường theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan, trung thực.

MỤC 3

QUAN HỆ VỚI TỔ TRƯỞNG VÀ TRƯỞNG CÁC BỘ PHẬN

Điều 31. Hiệu trưỏng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ, các bộ phận và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của các tổ, các bộ phận nếu sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.

Phải thông báo cho tổ trưởng, trưởng các bộ phận và HĐSP những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của CB-GV-NV.

Điều 32. Hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của tổ trưởng và các thành viên trong HĐSP.

Định kỳ, Hiệu trưởng phải làm việc với nhóm trung tâm của nhà trường (Mỗi năm ít nhất 4 lân). Khi tổ trưởng, trưởng các bộ phận có yêu cầu thì Hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp và làm việc.

Thủ trưởng cơ quan phải có thái độ khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, khách quan của cơ quan cấp dưới.

Điều 33. Phải tham khảo của cơ quan cấp dưới trong việc xây dựng chế độ, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Khi cần thiết, phải cử cán bộ, công chức đến cơ quan cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của cơ quan cấp dưới; phải xử lý ngiêm khắc những cán bộ, công chức cơ hội, báo cáo , phản ánh sai sự thật, không trung thực.

Điều 34. Việc giải quyết kinh phí cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường phải đúng quy định của pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thông qua tập thể lãnh đạo nhà trường.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điêu 35. Các bộ phận, tổ và CB-GV-NV thực hiện tốt Quy chế này được khen thưởng; người vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Các trưởng bộ phận, tổ chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này./.

                                                                                                                 CT CÔNG ĐOÀN                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                 VÕ TẤN ĐÔNG                                      NGUYỄN TẤN SĨ